جت فاکس

گام به گام درس آزاد فارسی چهارم

گام به گام درس آزاد فارسی چهارم

اشتراک گذاری

گام به گام درس آزاد فارسی چهارم

چه عجیب ! یک قل دوقل یعنی چه؟ میدانید منظور از یک قول دو قل چه چیزی است؟ .همان بازی که پدران و مادران ما در کودکی برای سرگرمی خود انجام می داده اند.

یک روز که برای  بازی پیش دوستانم رفته بودم، زهرا به من گفت: بیا یک دو قل بازی کنیم فاطمه گفت (( چه اسم جالبی!تابه حال به گوشم نخورده است .))

زهرا،((من هم یاد نداشتم، اما پدرم به من  قوانین بازی را آموزش داد.))

من:(( زهرا،پس بهتر است این بازی جدید را برای من و فاطمه معرفی کنی.))

زهرا:(( هووووووم! کمی سخته اما میدانم شما سریع یاد میگیرید.))

زهرا ادامه داد:(( اول پنج عدد سنگ گرد و هم اندازه جمع میکنیم  سپس با یک دست یکی از سنگ ها را  به بالا انداخته . و با همان دست، سنگ دیگری را از زمین برداشته و به سرعت سنگی را که از مرحله قبل به بالا  انداخته بودیم را میگیریم.))

زهرا:(( متوجه شدید؟))

فاطمه:(( چقدر جالب !  من که یاد گرفتم، بهاره تو چی ؟))

من:(( نه! ولی قتی به خانه رفتم از پدر و مادرم میپرسم.))

به سمت خانه  حرکت کردم، در فکر آن بودم که آیا پدر و مادرم این بازی را یاد دارند؟ وارد خنه شدم ،ابتدا از پدر سوال کردم : (( پدر، شما بازی یه قل دو قل را بلدید؟))

پدر گفت : (( بله دخترم ما که کوچک بودیم با دوستانمان دور هم جمع میشدیم  و این بازی را انجام میدادیم .))

من با هیجان  گفتم : (( پس به من هم یاد میدهی؟))

 پدر با خنده گفت: ((حالا که انقدر کنجکاوشدی،  برو و پنج تا سنگ وردار و بیاور تا باهم بازی کنیم.))

با پدر آنقدر بازی کردیم که تبدیل به یک بازیکن حرفه ای در این بازی شدم.

صبح روز بعد لباس های مدرسه را پوشیدم و با کوله ای از کتاب به سمت مدرسه حرکات کردم،. زنگ دوم زنگ ورزش بود. با بچه ها به جای بازی وسطی ،یه قل دو قل بازی  کردیم. زهرا و فاطمه فکر نمیکردند که من تا این اندازه حرفه ای شده باشم. باهم بازی کردیم و من  برنده ی این بازی جذاب و پر طرفدار شدم.

حالا دیگر من با یکی از بازی های محلی زادگاه خود آشنا هستم. و سعی میکنم به کودکان دیگر بیاموزم. تا این بازی همیشه در میان بازی های دیگر انجام شود.

درست و نادرست

یه قل دو قل ، نام یک شهر قدیمی است.

یک قل دوقل با پنج سنگ صورت میگیرد.

درک مطلب

مردم قدیم خود را چگونه سرگرم میکردند؟

 در مورد قوانین بازی یه قول دو قل  تحقیق کنید و به کلاس ارائه دهید.

نام چند بازی قدیمی را  بنویسید.

گام به گام درس آزاد فارسی چهارم

متن به انگلیسی

Step by step free Persian lesson for the fourth grade

Old entertainment

how strange! What does a double-edged sword mean? What is a square for a double promise? The same game that our parents played as children for their entertainment.

One day when I went to play with my friends, Zahra said to me: “Let’s play a couple of games.” Fatemeh said, “What an interesting name! I haven’t heard it yet.”

Zahra, ((I do not remember, but my father taught me the rules of the game.))

Me: ((Zahra, so it is better to introduce this new game for me and Fatemeh.))

Zahra: ((Hmmm! It’s a little hard, but you learn the field quickly.))

Zahra continued: ((First, we collected five round stones of the same size, then threw the stones up with one hand and with the same hand, lifted the other stone from the ground and quickly removed the stone from the previous step. Is) we take what we threw.))

Zahra: ((Did you notice?))

Fatemeh: ((How interesting! I forgot, what about your spring?))

Me: ((No! But when I go home I ask my parents.))

I headed home, wondering if my parents would learn this game? I entered the house, I asked my father: ((Father, did you know the game of a two-castle castle?))

The father said, “Yes, my daughter. When we were little, we used to get together with our friends and play this game.”

I said excitedly: ((So you teach me too?))

The father said with a laugh.: ((Now that you are so curious, go and get five stones and bring them so that we can play together.))

I played with my father so much that I became a professional player in this game.

The next morning, I put on my school uniform and headed for school with a bag of books. The second bell was a sports bell. With the kids, instead of playing in the middle, he played a castle of two games. Zahra and Fatemeh did not think that I had. become so professional, I played together and I won this fascinating and popular game.

Now I am familiar with one of the local games in my hometown and I try to. teach other children so that this game is always played among other games.

True and false

Yeh Qol Do Qol is the name of an old town.

A twin is made with five stones.

Comprehension

How did the ancient people entertain themselves?

Investigate the rules of the game and make a promise to the class.

Write the names of some old games.

منبع:jetfox- جت فاکس

مارا در گوگل ببینید:گوگل

عضویت در خبرنامه

از بروزرسانی و جوایز ما بهرمند شوید.

شاید خوشتان بیاد!

پره اکلامپسی چیست؟
بیماری

پره اکلامپسی چیست؟

پره اکلامپسی چیست؟ که یک اختلال بارداری است که بر اندام های بدن تاثیر می گذارد و در پنج تا هفت درصد از بارداری ها